Ułatwienia dostępu

PROCEDURA PODŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACJI SANITARNEJ

Osoba ubiegająca się o podłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej jest zobowiązana podjąć następujące kroki.

I. WYSTĄPIENIE DO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PSARACH SP. Z O.O. Z WNIOSKIEM O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH NA PODŁĄCZENIE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ LUB KANALIZACJI SANITARNEJ.

Ww. wniosek można otrzymać w siedzibie tut. Zakładu lub pobrać tutaj. Złożony wniosek zgodnie z art. 19a ust. 4 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2019r. poz. 1437 z późn. zm.), aby został rozpatrzony, musi zawierać co najmniej:

 • Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci;
 • wskazanie lokalizacji nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci, w tym jego adres i numer działki ewidencyjnej, na której się znajduje;
 • informacje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci;
 • określenie dobowego zapotrzebowania na wodę z podziałem na wodę do celów bytowych, technologicznych, przeciwpożarowych oraz innych, z uwzględnieniem przepływów średniodobowych i maksymalnych godzinowych oraz wielkości ładunku zanieczyszczeń;
 • określenie ilości i jakości odprowadzanych ścieków z podziałem na ścieki bytowe i przemysłowe;
 • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.

Powyższy szkic powinien zostać wykonany w 2 egzemplarzach na aktualnej mapie zasadniczej w skali 1:1000 lub kopii mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Ponadto wniosek winien być uzupełniony o dodatkowe załączniki:

 • oświadczenie o posiadanym prawie do korzystania z nieruchomości dostępne do pobrania tutaj,
 • upoważnienie w przypadku ustanowienia Pełnomocnika.

Kompletny wniosek należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach Sp. z o.o. lub wysłać pocztą. W przypadku stwierdzonych braków Wnioskodawca zostanie poinformowany o konieczności ich uzupełnienia. Do czasu uzupełnienia wniosku sprawa pozostaje bez biegu. Za datę uzupełnienia braków formalnych uważa się dzień wpływu pisma do siedziby Spółki (nie dopuszcza się wyjaśnień złożonych ustnie przez Klienta). Pismo zawierające uzupełnienie braków podlega ponownej kontroli. W przypadku stwierdzenia dalszych braków powyższą procedurę ponawia się.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wydaje warunki przyłączenia do sieci albo uzasadnia odmowę ich wydania, w terminie:

 • 21 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;
 • 45 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może przedłużyć terminy określone w pkt. 1 powyżej, odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.

Do terminów określonych w pkt. 1 i 2 powyżej nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, terminów na uzupełnienie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, okresów innych opóźnień spowodowanych z winy podmiotu wnioskującego o przyłączenie do sieci albo z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Warunki techniczne przyłączenia do sieci wydawane są na okres 2 lat od dnia ich wydania.

II. UZGODNIENIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PRZYŁĄCZA.

Zgodnie z art. 19a ust.5. Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2019r. poz. 1437 z późn. zm.)na podstawie wydanych warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej należy wykonać i przedłożyć do uzgodnienia plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Ww. plan sytuacyjny powinien zawierać:

 • wkreśloną trasę przyłącza z oznaczeniem punktów charakterystycznych ze wskazaniem ich rzędnych, z uwzględnieniem wymaganych odległości od innych sieci, przeszkód terenowych, oraz zaleceń Właściciela lub Zarządcy pasa drogowego,
 • opis poszczególnych odcinków trasy z uwzględnieniem długości, wymaganych spadków, materiału rur,
 • schemat włączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej,
 • dobór wodomierza dla planowanego poboru wody,
 • sposób zabezpieczenia skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem,
 • opis proponowanego rozwiązania technicznego,
 • w przypadku prowadzenia przyłącza przez działki nie będące własnością Inwestora należy uzyskać na powyższe zgody właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców.

Powyższą dokumentację należy złożyć do uzgodnienia w dwóch egzemplarzach – jeden dla Inwestora, a drugi ad acta dla tut. Zakładu.

Informujemy także, iż zamiast planu sytuacyjnego do uzgodnienia można przedłożyć projekt budowlany przyłączy wod.-kan. sporządzony przez Projektanta posiadającego uprawnienia w zakresie sieci i instalacji sanitarnych.

III. BUDOWA I ODBIÓR TECHNICZNY PRZYŁĄCZA.

Realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci (art. 15 ust. 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2019r. poz. 1437 z późn. zm.)).

Budowa przyłącza powinna zostać poprzedzona zgłoszeniem zamiaru wykonania robót pisemnie na wniosku (do pobrania tutaj) lub mailowo na adres zgk@psary.pl w terminie 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót w celu sprawowania nadzoru przez pracownika tut. Zakładu nad wcinką do sieci.

Po zakończeniu robót na otwartym wykopie pracownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach Sp. z o.o. dokona odbioru technicznego na wniosek Inwestora lub Wykonawcy, któremu roboty zostały zlecone. Powyższe dokonane zostanie na pisemne (wniosek do pobrania tutaj) lub mailowe ( zgk@psary.pl) zgłoszenie gotowości do odbioru.

Pozytywny wynik odbioru technicznego warunkuje możliwość zamontowania wodomierza przez służb tut. Zakładu lub odbioru ścieków.

IV. PODPISANIE UMOWY NA DOSTARCZENIE WODY LUB ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW.

Po dokonaniu odbioru przyłącza i podpisaniu protokołu należy wystąpić z wnioskiem o podpisanie umowy na dostarczenie wody lub odprowadzenie ścieków. Wniosek do wypełnienia można otrzymać w siedzibie tut. Zakładu lub pobrać tutaj. Do wniosku należ dołączyć:

 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (kserokopia aktu notarialnego / wypisu z księgi wieczystej / inny dokument potwierdzający stan prawny nieruchomości);
 • Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
 • Pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są właścicielami nieruchomości.

Umowa na dostawę wody podpisana zostanie:

 • na zasilanie placu budowy lub na czas określony w uzgodnieniu z Odbiorcą Usług,
 • na czas nieokreślony po wybudowaniu przyłącza wodociągowego, dokonaniu odbioru technicznego i przedłożeniu jednego kompletu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w oryginale.
Umów się na spotkanie

Umów się na spotkanie

+48 32 428 15 80

far fa-comment-dots

Wyślij nam wiadomość

zgk@psary.pl

ePUAP: /ZGKwPsarach/SkrytkaESP

fas fa-map-marker-alt

Odwiedź nas

Dąbie, ul. Dolna 1

42-504 Będzin

fas fa-icons

Polub nas na

Facebook'u

Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach Sp. z o.o.

NIP 6252480712; REGON 520855874; KRS 0000953285

Wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach

Wydział VIII Gospodarczy. Wysokość kapitału zakładowego 29 408 000,00 zł (wpłacony w całości).